genus cercospora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus cercospora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus cercospora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus cercospora.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus cercospora

    Similar:

    cercospora: form genus of imperfect fungi that are leaf parasites with long slender spores

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).