genus asphodeline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus asphodeline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus asphodeline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus asphodeline.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus asphodeline

    Similar:

    asphodeline: genus of rhizomatous perennial or biennial herbs with numerous sometimes fragrant flowers in long cylindrical racemes; Mediterranean region to Caucasus; sometimes placed in family Asphodelaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).