genus anatotitan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus anatotitan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus anatotitan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus anatotitan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus anatotitan

    genus of large duck-billed dinosaurs; late Cretaceous

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).