generalized system of preferences nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized system of preferences nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized system of preferences giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized system of preferences.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized system of preferences

    * kinh tế

    chế độ ưu đãi (thuế quan) phổ biến, phổ cập

    chế độ ưu đãi phổ cập