generalized operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized operator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized operator

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    toàn tử tổng quát