generalized e. nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized e. nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized e. giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized e..

Từ điển Anh Việt

  • generalized e.

    sự cắt suy rộng