generalized hypergeometric function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized hypergeometric function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized hypergeometric function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized hypergeometric function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized hypergeometric function

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hàm siêu bội suy rộng