generalized system of preferences (gsp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized system of preferences (gsp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized system of preferences (gsp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized system of preferences (gsp).

Từ điển Anh Việt

  • Generalized System of Preferences (GSP)

    (Econ) Hệ thống ưu đãi phổ cập; Hệ thống ưu đãi chung.

    + Theo GSP, được đề nghị tại hội nghị của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển lần đầu tiên năm 1964 và được chấp thuận tại hội nghị lần thứ hai vào năm 1968, các nước công nghiệp đồng ý không đánh thuế nhập khẩu từ các nước đang phát triển, trong khi vẫn đánh thuế nhập khẩu đối với các nước công nghiệp khác, do đó đã tạo ra một chênh lệch ưu đãi cho các nước đang phát triển.