generalized epilepsy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized epilepsy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized epilepsy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized epilepsy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • generalized epilepsy

    Similar:

    grand mal epilepsy: epilepsy in which the attacks involve loss of consciousness and tonic spasms of the musculature followed by generalized jerking

    Synonyms: grand mal, epilepsia major

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).