generalized section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized section

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mặt cắt khái quát

    mặt cắt tổng hợp