generalized information system (gis) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized information system (gis) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized information system (gis) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized information system (gis).

Từ điển Anh Việt

  • Generalized Information System (GIS)

    (Tech) hệ thống thông tin được tổng quát hóa