generalized factorial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized factorial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized factorial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized factorial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized factorial

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giai thừa suy rộng