generalized algebraic translator (gat) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized algebraic translator (gat) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized algebraic translator (gat) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized algebraic translator (gat).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized algebraic translator (gat)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ dịch đại số tổng quát