generalized model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized model.

Từ điển Anh Việt

  • generalized model

    (Tech) mô hình được tổng quát hóa