generalized space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian suy rộng