generalized control model (gcm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized control model (gcm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized control model (gcm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized control model (gcm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized control model (gcm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mô hình điều khiển tổng quát hóa