generalized influence line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized influence line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized influence line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized influence line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized influence line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường ảnh hưởng tổng quát