generalized plane stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized plane stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized plane stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized plane stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized plane stress

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ứng suất phẳng suy rộng