generalized function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized function

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hàm suy rộng