generalized sequential access method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized sequential access method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized sequential access method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized sequential access method.

Từ điển Anh Việt

  • generalized sequential access method

    (Tech) phương pháp tuần truy được tổng quát hóa