generalized derivative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized derivative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized derivative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized derivative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized derivative

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đạo hàm suy rộng