generalized angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized angle

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    góc suy rộng