generalized data encryption standard (gdes) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized data encryption standard (gdes) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized data encryption standard (gdes) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized data encryption standard (gdes).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generalized data encryption standard (gdes)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tiêu chuẩn mật hóa dữ liệu phổ cập