fan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fan.

Từ điển Anh Việt

 • fan

  /fæn/

  * danh từ

  người hâm mộ, người say mê

  film fans: những người mê chiếu bóng

  football fans: những người hâm mộ bóng đá

  * danh từ

  cái quạt

  an electric fan: quạt máy, quạt điện

  cái quạt lúa

  đuổi chim, cánh chim (xoè ra như cái quạt)

  (hàng hải) cánh chân vịt; chân vịt

  bản hướng gió (ở cối xay gió)

  * ngoại động từ

  quạt (thóc...)

  thổi bùng, xúi giục

  to fan the flame of war: thổi bùng ngọn lửa chiến tranh

  trải qua theo hình quạt

  * nội động từ

  quạt

  thổi hiu hiu (gió)

  xoè ra như hình quạt

  to fan the air

  đấm gió

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fan

  * kinh tế

  máy quạt lúa

  quạt máy

  * kỹ thuật

  cánh

  máy quạt

  máy thông gió

  phong trào

  quạt chân vịt

  quạt điện

  quạt gió

  quạt làm mát

  quạt thông gió

  giao thông & vận tải:

  cái quạt

  điện lạnh:

  quạt

  quạt đẩy

  cơ khí & công trình:

  quạt bồi tích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fan

  a device for creating a current of air by movement of a surface or surfaces

  an ardent follower and admirer

  Synonyms: buff, devotee, lover

  strike out (a batter), (of a pitcher)

  make (an emotion) fiercer

  fan hatred

  agitate the air

  Similar:

  sports fan: an enthusiastic devotee of sports

  Synonyms: rooter

  winnow: separate the chaff from by using air currents

  She stood there winnowing chaff all day in the field