double stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double stop.

Từ điển Anh Việt

  • double stop

    * động từ

    bấm 2 nút cùng một lúc (trên đàn violon...)