double cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double cake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • double cake

    * kinh tế

    bánh ngọt (kiểu xếp lớn)