double knit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double knit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double knit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double knit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • double knit

    a knit fabric similar to jersey that is made with two sets of needles producing a double thickness joined by interlocking stitches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).