double link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • double link

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    biên treo hai khớp