double bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double bill.

Từ điển Anh Việt

  • double bill

    * danh từ

    hai vở kịch (hoặc hai bộ phim) lần lượt được trình diễn