double byte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double byte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double byte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double byte.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • double byte

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hai byte