double side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • double side

    * kỹ thuật

    hai mặt