double beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • double beam

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hai chùm (tia)

    hai chùm hạt