double edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • double edge

    * kỹ thuật

    có hai cạnh sắc