double over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double over.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • double over

    bend over or curl up, usually with laughter or pain

    He doubled and vomited violently

    Synonyms: double, double up

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).