double-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double-bed.

Từ điển Anh Việt

  • double-bed

    * danh từ

    giừơng đôi