double cusp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double cusp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double cusp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double cusp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • double cusp

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm tự tiếp xúc