double bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • double bend

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống nối hai nhánh