disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk.

Từ điển Anh Việt

 • disk

  /disk/ (disc) /disk/

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) đĩa

  đĩa hát

  đĩa, vật hình đĩa, bộ phận hình đĩa

 • disk

  (Tech) đĩa, dĩa, đĩa từ; đĩa hát, dĩa hát; vòng đệm

 • disk

  đĩa, hình (tròn)

  closed d. (open d.). hình tròn đóng, (hình tròn mở)

  punctured d. đĩa thủng

  rotating d. đĩa quay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disk

  something with a round shape resembling a flat circular plate

  the moon's disk hung in a cloudless sky

  Synonyms: disc, saucer

  a flat circular plate

  Synonyms: disc

  Similar:

  phonograph record: sound recording consisting of a disk with a continuous groove; used to reproduce music by rotating while a phonograph needle tracks in the groove

  Synonyms: phonograph recording, record, disc, platter

  magnetic disk: (computer science) a memory device consisting of a flat disk covered with a magnetic coating on which information is stored

  Synonyms: magnetic disc, disc

  harrow: draw a harrow over (land)