disk module nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk module nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk module giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk module.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk module

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    môđun đĩa