diskitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diskitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diskitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diskitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • diskitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm đĩa giãn khớp