disk meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk meter

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy đếm kiểu đĩa