disk format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk format.

Từ điển Anh Việt

  • disk format

    (Tech) khuôn dạng đĩa