disk piston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk piston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk piston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk piston.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk piston

    * kỹ thuật

    pittông dẹt

    pittông hình đĩa