disk signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk signal

    * kỹ thuật

    bảng tín hiệu