disk cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk cable.

Từ điển Anh Việt

  • disk cable

    (Tech) cáp nối đĩa