disk record nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk record nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk record giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk record.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk record

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bản ghi đĩa