disk file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk file.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • disk file

    (computer science) a computer file stored on a magnetic disk and identified by a unique label

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).