disk wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk wheel

    * kỹ thuật

    bánh răng hình đĩa

    đĩa mài