complex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex.

Từ điển Anh Việt

 • complex

  /'kɔmleks/

  * tính từ

  phức tạp, rắc rối

  a complex question: một vấn đề phức tạp

  * danh từ

  mớ phức tạp, phức hệ

  nhà máy liên hợp; khu công nghiệp liên hợp

  inferiority complex

  (tâm lý học) phức cảm tự ti

  superiority complex

  (tâm lý học) phức cảm tự tôn

 • complex

  (Tech) phức hợp, phức tạp

 • complex

  (hình học) mớ; đs; (tô pô) phức; phức hợp

  c. in involution mớ đối hợp

  c. of circles mớ vòng tròn

  c. of curves mớ đường cong

  c. of spheres mớ các hình cầu

  acyclic c. (hình học) mớ phi xiclic; (đại số) phức phi chu trình

  algebraic c. phức đại số

  augmented c. phức đã bổ sung

  bitangent linear c. mớ tuyến tính lưỡng tiếp

  cell c. phức khối

  chian c. phức xích

  colsed c. phức đóng

  covering c. phức phủ

  derived c. phức dẫn suất

  double c. phức kép

  dual c. phức đối ngẫu

  geometric c. phức hình học

  harmonic c. mớ điều hoà

  infinite c. mớ vô hạn; (đại số) phức vô hạn

  isomorphic c.es phức đẳng cấu

  linear c. mớ tuyến tính

  linear line c. mớ đường tuyến tính

  locally finite c.es phức hãu hạn địa phương

  minimal c. phức cực tiểu

  normalized standard c. phức tiêu chuẩn chuẩn hoá

  n-tuple c. n- phức

  open c. phức mở

  ordered chain c. phức xích được sắp

  osculating linear c. mớ tuyến tính mật tiếp

  quadratic c. mớ bậc hai

  quadraitic line c. mớ đường bậc hai

  reducel chain c. phức dây truyền rút gọn

  simplicial c. phức đơn hình

  singular c. phức kỳ dị

  special linear c. mớ tuyến tính đặc biệt

  standart c. phức tiêu chuẩn

  star-finite c. phức hình sao hữu hạn

  tangent c. mớ tiếp xúc

  tetrahedral c. mớ tứ diện

  topological c. phức tôpô

  truncated c. phức bị cắt cụt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • complex

  * kinh tế

  bộ

  bố trí toàn bộ

  phức hệ

  * kỹ thuật

  khu liên hợp

  nhà máy liên hợp

  mở

  phức

  phức chất

  phức hợp

  phức tạp

  quần thể

  hóa học & vật liệu:

  phức hệ

  xây dựng:

  số phức

  tổ hợp công trình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • complex

  a conceptual whole made up of complicated and related parts

  the complex of shopping malls, houses, and roads created a new town

  Synonyms: composite

  a compound described in terms of the central atom to which other atoms are bound or coordinated

  Synonyms: coordination compound

  (psychoanalysis) a combination of emotions and impulses that have been rejected from awareness but still influence a person's behavior

  complicated in structure; consisting of interconnected parts

  a complex set of variations based on a simple folk melody

  a complex mass of diverse laws and customs

  Antonyms: simple

  Similar:

  building complex: a whole structure (as a building) made up of interconnected or related structures