complex wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex wave

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sóng phức hợp